Terms of use

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2020

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze service.

Interpretatie en definities
Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

Gelieerde onderneming: een entiteit die de zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat van een partij, waarbij “zeggenschap” betekent dat zij 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten bezit voor de verkiezing van bestuurders of een andere beheersautoriteit.

Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Swartjuwlier.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Dienst verwijst naar de Website.

Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekent deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service vormen. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de Terms and Conditions Generator.

Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

Website verwijst naar Swartjuwlier, toegankelijk via https://swartjuwelier.nl/.

U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, al naar gelang het geval.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U de Service niet gebruiken.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar gebruik maken van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van uw acceptatie en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke gegevens wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die U bezoekt te lezen.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en een van haar leveranciers onder een bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve verhaal voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs i

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)